REGULAMIN

Konkurs ma na celu wyłonienie oraz promocję przedsiębiorstw i instytucji najrzetelniejszych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi.

I. POJĘCIA

Organizator:
Kowalski Pro-Media, wydawca dodatków promocyjno-informacyjnych: ukazującego się
Rzecz o Biznesie w dzienniku Rzeczpospolita, Strony Rynku w Gazecie Wyborczej oraz Monitora Gospodarczego emitowanego w pasmach TV Polsat, oficjalny Organizator, promotor konkursu i jego Uczestników.
Uczestnictwo:
Udział w Konkursie nie wymaga zgłoszenia. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest obecność przedsiębiorstwa na rynku polskim oraz poddanie się weryfikacji kryteriów konkursowych.
Tytuł:
Solidny Pracodawca Roku, z podaniem roku, za który został przyznany.
Weryfikacja konkursowa:
Prace weryfikacyjne redakcyjnej Komisji Kwalifikacyjnej (reporterskie, ankietowe, środowiskowe (lokalne, biznesowe), zmierzające do ustaleniakwalifikacji firmy do tytułu Solidny Pracodawca Roku. Decyzje dotyczące przyznania tytułów podejmuje Kapituła Konkursu.

II. PROGRAM

1. W Konkursie biorą udział firmy zarejestrowane w Polsce. Konkurs jest prowadzony na terytorium całego kraju w poniżej wymienionych kategoriach:
- W kategorii ogólnopolskiej;
- W kategorii regionalnej;
- W kategorii branżowej;
2. Uczestnik otrzymujący nominację jest informowany o tym fakcie przez Organizatora konkursu.
3. Obowiązuje odrębny harmonogram realizacji konkursu dla poszczególnych województw. Szczegóły harmonogramu są bezpośrednio przekazywane uczestnikom programu.
4. Kryteria brane pod uwagę w ocenie przedsiębiorstwa są wskaźnikami solidności zatrudnienia i brzmią następująco:

- warunki pracy (przestrzeganie przepisów BHP i prawa pracy),
- terminowość wypłat,
- warunki socjalne,
- ścieżka kariery i awansu,
- polityka rozwoju pracowników,
- opinie zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. PIP, Urzędy Pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe),
- dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat.
Ponadto Kapituła dokona dodatkowej oceny uczestników Konkursu pod kątem realizowanych działań
w zakresie:
- inwestycji w podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- programów motywacyjnych,
- społecznej odpowiedzialności biznesu,
- przyrostu zatrudnienia,
- programu 50+,
- programu zatrudniania młodych ludzi.
5. O przyznaniu nominacji decyduje Konkursowa Komisja Weryfikacyjna, natomiast o przyznaniu tytułu Solidnego Pracodawcy Roku decyduje Kapituła Konkursowa powołana przez Organizatora.
6. Ostateczne wyniki zostaną przekazane Laureatom po zakończeniu procesu dotyczącego weryfikacji danego podmiotu gospodarczego.
7. Tytuły Solidnego Pracodawcy Roku zostaną wręczone podczas uroczystej Gali podsumowującej bieżącą edycję Konkursu.

III. LICENCJA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub odebrania tytułu w przypadku niestosowania się do etycznych norm i zasad obowiązujących w życiu gospodarczym (np. podawanie nieprawdziwych informacji, łamanie praw autorskich, niesolidność finansowa etc.).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub odebrania tytułu
w przypadku niestosowania się do etycznych norm i zasad obowiązujących w życiu gospodarczym
(np. podawanie nieprawdziwych informacji, łamanie praw autorskich, niesolidność finansowa etc.).
3. Licencja na użytkowanie Godła wchodzi w życie od dnia dokonania opłaty licencyjnej.

IV. KOSZTY

1. Udział firmy w konkursie nie podlega opłacie. Opłata obowiązuje wyłącznie w przypadku zakupu licencji na użytkowanie nazwy i godła programu. O licencję mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, którym przyznano prawo do posługiwnia się określonym godłem konkursu.
2. W przypadku rezygnacji z wykupienia licencji firma nie może komunikować zdobycia tytułu zarówno w komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej.

V. DANE OSOBOWE

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z prowadzenia nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych firm uczestniczących w Programie jest firma KOWALSKI PRO-MEDIA Robert Kowalski z siedzibą w Katowicach.

2. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu z Laureatami Programu oraz z realizacją usług wynikających z zawartych z nimi umów.

3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe, ale jeśli tego Laureat nie zrobi nie otrzyma wiadomości z informacją o jego pozycji w Programie.

4.Adres email i dane osobowe są u nas zabezpieczone. Nikomu nieuprawnionemu nie są przekazywane, ani nie sprzedawane dane Laureatów i Uczestników Programu. Dane będą przez nas powierzane jedynie podmiotom współpracującym z Administratorem w przypadku konieczności realizacji usług wynikających z umów z Laureatem, po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

5. Dane przechowywane są przez czas, do kiedy zostanie cofnięta zgoda.

6. Laureatom i Uczestnikom Programu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres info@rzeczobiznesie.eu

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie kwestie związane z interpretacją zapisów Regulaminu i pozostałych informacji oraz wymogów konkursowych są wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji i danych w ankiecie konkursowej przez Uczestnika. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub dotyczących strony trzeciej Uczestnik zostanie wykluczony z konkursu, a w przypadku Laureata pozbawiony uzyskanego tytułu