REGULAMIN

Konkurs ma na celu wyłonienie oraz promocję przedsiębiorstw i instytucji najrzetelniejszych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi.

I. POJĘCIA

Organizator:
Kowalski Pro-Media, wydawca dodatków promocyjno-informacyjnych: ukazującego się
Rzecz o Biznesie w dzienniku Rzeczpospolita, Strony Rynku w Gazecie Wyborczej oraz Monitora Gospodarczego emitowanego w pasmach TV Polsat, oficjalny Organizator, promotor konkursu i jego Uczestników.
Uczestnictwo:
Udział w Konkursie nie wymaga zgłoszenia. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest obecność przedsiębiorstwa na rynku polskim oraz poddanie się weryfikacji kryteriów konkursowych.
Tytuł:
Solidny Pracodawca Roku, z podaniem roku, za który został przyznany.
Weryfikacja konkursowa:
Prace weryfikacyjne redakcyjnej Komisji Kwalifikacyjnej (reporterskie, ankietowe, środowiskowe (lokalne, biznesowe), zmierzające do ustaleniakwalifikacji firmy do tytułu Solidny Pracodawca Roku. Decyzje dotyczące przyznania tytułów podejmuje Kapituła Konkursu.

II. PROGRAM

1. W Konkursie biorą udział firmy zarejestrowane w Polsce. Konkurs jest prowadzony na terytorium całego kraju w poniżej wymienionych kategoriach:
- W kategorii ogólnopolskiej;
- W kategorii regionalnej;
- W kategorii branżowej;
2. Uczestnik otrzymujący nominację jest informowany o tym fakcie przez Organizatora konkursu.
3. Obowiązuje odrębny harmonogram realizacji konkursu dla poszczególnych województw. Szczegóły harmonogramu są bezpośrednio przekazywane uczestnikom programu.
4. Kryteria brane pod uwagę w ocenie przedsiębiorstwa są wskaźnikami solidności zatrudnienia i brzmią następująco:

- warunki pracy (przestrzeganie przepisów BHP i prawa pracy),
- terminowość wypłat,
- warunki socjalne,
- ścieżka kariery i awansu,
- polityka rozwoju pracowników,
- opinie zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. PIP, Urzędy Pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe),
- dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat.
Ponadto Kapituła dokona dodatkowej oceny uczestników Konkursu pod kątem realizowanych działań
w zakresie:
- inwestycji w podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- programów motywacyjnych,
- społecznej odpowiedzialności biznesu,
- przyrostu zatrudnienia,
- programu 50+,
- programu zatrudniania młodych ludzi.
5. O przyznaniu nominacji decyduje Konkursowa Komisja Weryfikacyjna, natomiast o przyznaniu tytułu Solidnego Pracodawcy Roku decyduje Kapituła Konkursowa powołana przez Organizatora.
6. Ostateczne wyniki zostaną przekazane Laureatom po zakończeniu procesu dotyczącego weryfikacji danego podmiotu gospodarczego.
7. Tytuły Solidnego Pracodawcy Roku zostaną wręczone podczas uroczystej Gali podsumowującej XV edycję Konkursu.

III. LICENCJA

1. Organizator konkursu posiada wszelkie prawa do przyznawania godeł programu. Organizator konkursu przyznaje Laureatom odpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie prawo do użytkowania Godła Konkursu na wszystkich polach eksploatacji ujętych w licencji na użytkowanie godła.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub odebrania tytułu
w przypadku niestosowania się do etycznych norm i zasad obowiązujących w życiu gospodarczym
(np. podawanie nieprawdziwych informacji, łamanie praw autorskich, niesolidność finansowa etc.).

IV. KOSZTY

1. Udział firmy w konkursie nie podlega opłacie. Opłata obowiązuje wyłącznie w przypadku zakupu licencji na użytkowanie nazwy i godła programu. O licencję mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, którym przyznano prawo do posługiwnia się określonym godłem konkursu.
2. W przypadku rezygnacji z wykupienia licencji firma nie może komunikować zdobycia tytułu zarówno w komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie kwestie związane z interpretacją zapisów Regulaminu i pozostałych informacji oraz wymogów konkursowych są wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji i danych w ankiecie konkursowej przez Uczestnika. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub dotyczących strony trzeciej Uczestnik zostanie wykluczony z konkursu, a w przypadku Laureata pozbawiony uzyskanego tytułu