Konkurs ma na celu wyłonienie oraz promocję przedsiębiorstw i instytucji naj- rzetelniejszych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowni- czych i zarządzania zasobami ludzkimi.

I. POJĘCIA

Organizator:
Kowalski Pro-Media, wydawca dodatków promocyjno-informacyjnych: ukazują- cego się
Rzecz o Biznesie w dzienniku Rzeczpospolita, Strony Rynku w Gazecie Wyborczej oraz Monitora Gospodarczego emitowanego w pasmach TV Polsat, oficjalny Or- ganizator, promotor konkursu i jego Uczestników.
Uczestnictwo:
Udział w Konkursie nie wymaga zgłoszenia. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest obecność przedsiębiorstwa na rynku polskim oraz poddanie się weryfikacji kryteriów konkursowych.
Tytuł:
Solidny Pracodawca Roku, z podaniem roku, za który został przyznany. Weryfikacja konkursowa:
Prace weryfikacyjne redakcyjnej Komisji Kwalifikacyjnej (reporterskie, ankie- towe, środowiskowe (lokalne, biznesowe), zmierzające do ustaleniakwalifikacji firmy do tytułu Solidny Pracodawca Roku. Decyzje dotyczące przyznania tytułów podejmuje Kapituła Konkursu.

II. PROGRAM

1. W Konkursie biorą udział firmy zarejestrowane w Polsce. Konkurs jest prowa- dzony na terytorium całego kraju w poniżej wymienionych kategoriach:
– W kategorii ogólnopolskiej;
– W kategorii regionalnej;

– W kategorii branżowej;
2. Uczestnik otrzymujący nominację jest informowany o tym fakcie przez Orga- nizatora konkursu.
3. Obowiązuje odrębny harmonogram realizacji konkursu dla poszczególnych województw. Szczegóły harmonogramu są bezpośrednio przekazywane uczest- nikom programu.
4. Kryteria brane pod uwagę w ocenie przedsiębiorstwa są wskaźnikami solid- ności zatrudnienia i brzmią następująco:

– warunki pracy (przestrzeganie przepisów BHP i prawa pracy), – terminowość wypłat,
– warunki socjalne,
– ścieżka kariery i awansu,

– polityka rozwoju pracowników,
– opinie zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. PIP, Urzędy Pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe),
– dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat.
Ponadto Kapituła dokona dodatkowej oceny uczestników Konkursu pod kątem realizowanych działań w zakresie:
– inwestycji w podnoszenie kwalifikacji pracowników,
– programów motywacyjnych,
– społecznej odpowiedzialności biznesu,
– przyrostu zatrudnienia,
– programu 50+,
– programu zatrudniania młodych ludzi.
5. O przyznaniu nominacji decyduje Konkursowa Komisja Weryfikacyjna, natomiast o przyznaniu tytułu Solidnego Pracodawcy Roku decyduje Kapituła Konkursowa powołana przez Organizatora.
6. Ostateczne wyniki zostaną przekazane Laureatom po zakończeniu procesu dotyczącego weryfikacji danego podmiotu gospodarczego.
7. Tytuły Solidnego Pracodawcy Roku zostaną wręczone podczas uroczystej Gali podsumowującej XV edycję Konkursu.

III. LICENCJA

1. Organizator konkursu posiada wszelkie prawa do przyznawania godeł programu. Organizator konkursu przyznaje Laureatom odpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie prawo do użytkowania Godła Konkursu na wszystkich polach eksploatacji ujętych w licencji na użytkowanie godła.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub odebrania tytułu
w przypadku niestosowania się do etycznych norm i zasad obowiązujących w życiu gospodarczym
(np. podawanie nieprawdziwych informacji, łamanie praw autorskich, niesolidność finansowa etc.).

IV. KOSZTY

1. Udział firmy w konkursie nie podlega opłacie. Opłata obowiązuje wyłącznie w przypadku zakupu licencji na użytkowanie nazwy i godła programu. O licencję mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, którym przyznano prawo do posługiwania się określonym godłem konkursu.

2. W przypadku rezygnacji z wykupienia licencji firma nie może komunikować zdo- bycia tytułu zarówno w komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej.

V. DANE OSOBOWE

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z prowadzenia nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych firm uczestniczących w Programie jest firma KOWALSKI PRO-MEDIA Robert Kowalski z siedzibą w Katowicach.

2. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu z Laureatami Programu oraz z realizacją usług wynikających z zawartych z nimi umów.

3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe, ale jeśli tego Laureat nie zrobi nie otrzyma wiadomości z informacją o jego pozycji w Programie.

4.Adres email i dane osobowe są u nas zabezpieczone. Nikomu nieuprawnionemu nie są przekazywane, ani nie sprzedawane dane Laureatów i Uczestników Progra- mu. Dane będą przez nas powierzane jedynie podmiotom współpracującym z Ad- ministratorem w przypadku konieczności realizacji usług wynikających z umów z Laureatem, po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

5. Dane przechowywane są przez czas, do kiedy zostanie cofnięta zgoda.

6. Laureatom i Uczestnikom Programu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobo- wych pisząc na adres info@rzeczobiznesie.eu

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie kwestie związane z interpretacją zapisów Regulaminu i pozostałych informacji oraz wymogów konkursowych są wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji i danych w ankiecie konkursowej przez Uczestnika. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub dotyczących strony trzeciej Uczestnik zostanie wykluczony z konkursu, a w przypadku Laureata pozbawiony uzyskanego tytułu